ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ та ДОГОВІР

Обов‘язково ознайомтесь з даною інформацією перед тим як здійснювати реєстрацію на сайті EVENT.HRM.UA


ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
множинної правової природи (приєднання, публічний, пропозиція надання послуг)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРСОНАЛ ГРУП», в особі директора Мазуренка Віталія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, що іменується далі – «Виконавець» з однієї сторони,
та юридична особа, належним чином зареєстрована у відповідності до законодавства України або фізична особа яка має намір користуватися
послугами Виконавця, що іменується далі "Замовник", з іншої сторони, уклали цей договір множинної правової природи (приєднання, публічний, пропозиція надання послуг) (надалі "Договір") про нижче наведене:

Здійснена реєстрація Замовником на сторінці сайта EVENT.HRM.UA (надалі "Реєстрація") та (або) попередня оплата за Рахунком Послуг Виконавця є повним та беззастережним прийняттям Замовником умов даного Договору.


1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з Консультування з питань комерційної діяльності у вигляді надання права очної або заочної (онлайн) участі або доступу до інформаційно-консультативних матеріалів представнику(ам) Замовника у події, семінарі, конференції, лекції, майстер-класі, тренінгу тощо, надалі за текстом – «Послуги», а Замовник оплатити їх.

1.2. Місце надання послуг: адреса для очної участі (гіперпосилання, тощо), тематика та період надання послуг вказані безпосередньо на сторінці для реєстрації замовлення на сайті EVENT.HRM.UA та (або) у відповідному Рахунку, що формується автоматично після реєстрації.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
2.1. Надати Послуги Замовнику відповідно до умов цього Договору особисто або з залученням третіх осіб, залишаючись відповідальним в повному обсязі за надання Послуг.
2.2. Негайно попередити Замовника у випадку перенесення дати або місця проведення заходу.
2.3. По закінченні надання Послуг, направити Замовнику Акт приймання-передачі наданих послуг, підписаний зі сторони Виконавця, надалі «Акт», та оригінал рахунка-фактури.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
3.1. Своєчасно, згідно цього Договору, прийняти та здійснити оплату Послуги
3.2. Після спливу строку надання Послуг направити на адресу Виконавця або передати власноруч один оригінал Акту, підписаний та скріплений печаткою з боку Замовника. У випадку неотримання Виконавцем Акту або письмових зауважень по суті Акта, Послуга вважається наданою у повному обсязі та без зауважень, Акт вважається підписаним з боку Замовника.
3.3. Рахунок та Акт наданих послуг може оформлюватися Виконавцем в електронній формі (через Вчасно або Медок), підписуватися електронним цифровим підписом та відправлятися Замовнику.
3.4. Замовник зобов’язується протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Акту надіслати підписаний за допомогою свого електронного цифрового підпису Акт наданих послуг. У разі, якщо в зазначений термін Замовником не буде відправлений підписаний Акт, або вмотивована відмова від його підписання, послуги, надані Виконавцем, вважаються прийнятими.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ОПЛАТИ
4.1. Вартість Послуг за цим Договором зазначається у відповідному Рахунку, що формується автоматично після Реєстрації
4.2. Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 100% згідно виставленого Виконавцем рахунку-фактури в термін, вказаний в рахунку, але не пізніше дня напередодні дати початку надання Послуги.
4.3. Платіж вважається виконаним в момент зарахування коштів на рахунок Виконавця.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. У випадку відмови Виконавця від надання послуг, він повертає сплачені кошти протягом 5 банківських днів на підставі письмової вимоги Замовника. Затримка початку заходу або перенесення періоду надання послуг та (або) місця надання послуг не є підставою для повернення коштів, сплачених за участь в заході.
5.2. У разі отримання письмової відмови Замовника від Послуг:
5.2.1. раніше ніж за 14 днів до дня початку надання Послуг, Виконавець повертає 100% передоплати
5.2.2. пізніше ніж за 14 днів, але раніше ніж за 48 годин, Виконавець повертає 70% передоплати (вираховуються фактично понесені витрати).
5.2.3. пізніше ніж за 48 годин до дати початку надання Послуг, передоплата не повертається та утримується в якості компенсації збитків, завданих односторонньою відмовою від Договору.
5.3. При жодних обставин, Виконавець не несе відповідальності і не відшкодовує витрати Замовника, здійснені на рахунки третіх сторін щодо транспортних та (або) витрат на бронювання готелів, тощо

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору).
6.2. До обставин форс-мажору відносяться: стихійні лиха, катастрофи, аварії, військові дії, страйки, дії або рішення органів державної влади, місцевого самоврядування тощо за умови, що такі обставини безпосередньо вплинули на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань.
6.3. Сторона Договору, для якої настала будь-яка із обставин форс-мажору, зобов'язана повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі або електронною поштою. Повідомлення про настання обставин форс-мажору повинно містити інформацію про дату їх настання та орієнтовний термін їх дії.
6.4. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є неможливим протягом 1 (одного) місяця, цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом повідомлення про це іншої Сторони.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів.
7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він передається в Господарській суд за місцем знаходження Виконавця
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
8.1. Текст Договору, будь-які матеріали і відомості, що стосуються цього Договору є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони. Винятком є необхідність обов’язкового надання інформації згідно із законодавством України.
8.2. Інформація, визначена п. 8.1 цього Договору як конфіденційна може використовуватись Сторонами виключно в межах і для виконання цього Договору і є конфіденційною інформацією після припинення дії Договору протягом 3 (трьох) років.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту повного виконання сторонами зобов'язань, що випливають з Договору.
9.2. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін або будь-якою із Сторін в односторонньому порядку у випадках і на умовах, передбачених Договором.
10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1.Зміни, додаткові угоди, додатки до Договору та інші документи є невід’ємною частиною Договору та мають юридичну силу, якщо вони здійснені в письмовій формі або якщо вони передані з підписами сторін по факсу чи електронній пошті.
10.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
10.3. На виконання Закону України «Про захист персональних даних», фактом здійснення Замовником оплати та отримання Виконавцем такої оплати за цим Договором уповноважені особи Сторін дають згоду на обробку їх персональних даних. Сторони підтверджують, що їм повідомили про їхні права, як суб'єктів персональних даних, встановлених Законом України «Про захист персональних даних»
10.4. Отримання Замовником інформаційних матеріалів заходу не створює у нього права інтелектуальної власності на них. Розповсюдження таких матеріалів без належної правової підстави є порушенням цього Договору і є підставою для притягнення порушника до відповідальності.


ВИКОНАВЕЦЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРСОНАЛ ГРУП»
Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка 11-А, оф 1217
Юр. адреса та адреса для листування: Україна, 02091, м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, буд. № 9-є, оф.55
IBAN: UA823206490000026003052672613,
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
м. Київ, МФО 320649
ЄДРПОУ 38327616
тел. 044 501-28-68, email:event@hrm.ua
Платник єдиного податку зі ставкою 5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Загальні положення.

1.1. Користувач, який здійснює реєстрацію на Сайті «event.hrm.ua» (далі «Сайт»), підтверджує, що є дієздатною особою, яка досягла 18-річного віку.

1.2. Користувач підтверджує та визнає, що розпочавши користування Сайтом (з моменту його заходу на Сайт) та/або провівши свою реєстрацію на Сайті, тим самим надає однозначну беззастережну згоду (дозвіл) Компанії ТОВ «Персонал Груп» (далі «Компанія»), яка є розпорядником Сайту, збирати, зберігати, обробляти та іншим чином використовувати його персональні дані в тому числі але не виключно персональні данні Користувача які є об’єктом захисту згідно чинного законодавства України, у письмовій та/або електронній формі яка здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів, в обсязі що міститься у цьому положенні, та тим самим підтверджує що ознайомлений з даним положенням, з умовами, метою та способами обробки його персональних даних.

1.3. Конфіденційність персональних даних забезпечується згідно з чинним законодавством України в тому числі і Законом України «Про захист персональних даних». Всі терміни які вживаються в даному положенні мають визначення які наведено в Законі України «Про захист персональних даних», з особливостями визначеними даним положенням.

1.4. Персональні дані користувачів, незалежно від громадянства, передаються, зберігаються і використовуються Компанією на території діяльності Компанії та там-де розміщені сервери і бази даних компанії.

1.5. Компанія має право збирати, обробляти і зберігати будь-яку інформацію, яку Користувачі залишають на Сайті шляхом введення у форми запиту даних, а також передають на Сайт яким-небудь іншим чином. Така інформація включає, але не обмежується, персональні дані Користувача, IP-адреса, дані про веб-браузері, дані щодо відвіданих сторінок (в т. ч. за допомогою Cookies), дані вводяться у форми пошуку та інші форми введення інформації на Сайті.

1.6. До персональних даних Користувача відносяться будь-які відомості, що дозволяють ідентифікувати його не тільки як Користувача Сайту (логін, пароль і т.д.), але і як реально існуючу фізичну особу включаючи, але, не обмежуючись: ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, місце проживання, громадянство, адреса електронної пошти, фотографія та інші дані, введені Користувачем в персональні дані, а також будь-які інші персональні данні Користувача які є об’єктом захисту згідно чинного законодавства України та які стали відомі Компанії в результаті діяльності або бездіяльності Користувача або виконання Компанією її статутних цілей.

1.7. Компанія має право здійснювати перевірку приналежності Користувачеві зазначених ним при реєстрації персональних даних будь-яким законним способом.

1.8. У разі, якщо у Компанії будуть підстави вважати, що персональні дані Користувача вказані невірно або помилково, Компанія має право запропонувати Користувачеві уточнити (виправити) персональні дані, та / або заблокувати обліковий запис Користувача до моменту, поки користувач не повідомить вірні персональні дані. В окремих випадках, Компанія має право запросити документи, що засвідчують особу Користувача.

1.9. Користувач розуміє і погоджується (надає свою згоду) з тим, що у випадку видалення Компанією облікового запису, або персональних даних Користувача з бази даних Користувач не зможе здійснити вхід на Сайт і користуватися сервісами Сайту за допомогою видаленого облікового запису, проте має можливість створити новий обліковий запис. Компанія залишає за собою право зберігати інформацію, пов’язану з обліковим записом Користувача (у тому числі віддаленим) в своїй базі даних.

1.10. Метою обробки персональних даних є ідентифікація Користувача при наданні послуг з генерації електронних квитків на заходи організаторів, що використовують технічні засоби Компанії для генерації та розповсюдження (в т. ч. реалізації) квитків, що дають право відвідування заходів, а також для забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин Компанії та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

1.11. Користувач погоджується (надає свою згоду) і підтверджує, що Компанія має право на передачу його персональних даних третім особам — організаторам заходів, квитки на які набуває Користувач, в цілях його ідентифікації при відвідуванні, а також для цілей дотримання законодавства у частині вікових обмежень для певних заходів.

2. Обліковий запис (профіль) користувача

2.1. При реєстрації Користувача на Сайті автоматично створюється Обліковий запис (профіль) користувача, що включає ряд персональних даних, наданих Користувачем.

3. Конфіденційність даних

3.1. Користувач погоджується (надає згоду) та визнає, що Компанія не несе відповідальності за порушення прав та законних інтересів Користувача пов’язаних з його персональними даними, якщо таке порушення сталось поза волею Компанії.

3.2. Користувач погоджується (надає згоду) та визнає що Компанія має право передавати персональні дані Користувача будь-яким третім особам з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин Компанії та відносин у сфері бухгалтерського обліку Компанії.

3.3. Компанія не несе відповідальності за втрату даних внаслідок дій або бездіяльності третіх осіб, в тому числі але не виключно хостинг-провайдера Компанії, помилок програмного забезпечення, ненадійності каналів зв’язку, а також незаконних дій хакерів і інших зловмисників.

4. Відповідальність Користувача

4.1. Користувач зобов’язується забезпечити конфіденційність своїх логіна і пароля для доступу до облікового запису.

4.2. У разі, якщо Користувачу стало відомо, що логін і пароль Користувача випадково або навмисно отримані якою-небудь третьою особою, Користувач зобов’язується негайно поставити до відома про це Компанію, і сформувати нові логін і / або пароль до облікового запису користувача.

4.3. Користувач також зобов’язується обмежувати доступ третіх осіб до електронної пошти, вказаною Користувачем при реєстрації на Сайті, так як за допомогою неї третій особі можуть стати відомими логін і пароль до облікового запису користувача.

4.4. У разі неналежного забезпечення Користувачем режиму конфіденційності логіна і пароля, відповідальність за протиправні дії, вчинені з використанням логіна і пароля Користувача, а також за всі негативні наслідки які можуть статись в зв’язку з цим несе Користувач.